Các kỹ năng cần thiết cho nhà quản lý (Essential Skills for Managers)

 • 1

  Module1 Những hiểu biết chung về vai trò của nhà quản lý engsub

 • 2

  Module1 Những hiểu biết chung về vai trò của nhà quản lý vietsub

 • 3

  Module 2: Sử dụng trí tuệ cảm xúc trong quản lý engsub p1

 • 4

  Module 2: Sử dụng trí tuệ cảm xúc trong quản lý vietsub p1

 • 5

  Module 2: Sử dụng trí tuệ cảm xúc trong quản lý engsub p2

 • 6

  Module 2: Sử dụng trí tuệ cảm xúc trong quản lý vietsub p2

 • 7

  Module 3: Phong cách và hành vi giao tiếp trong quản lý engsub p1

 • 8

  Module 3: Phong cách và hành vi giao tiếp trong quản lý vietsub p1

 • 9

  Module 3: Phong cách và hành vi giao tiếp trong quản lý - phần 2_ Vietsub

 • 10

  Module 3: Phong cách và hành vi giao tiếp trong quản lý - phần 2_ Englishsub

 • 11

  Module 4: Kỹ năng lắng nghe hiệu quả và tạo sự đồng cảm_ Englishsub

 • 12

  Module 4: Kỹ năng lắng nghe hiệu quả và tạo sự đồng cảm_Vietsub

 • 13

  Module 5: Kỹ năng phản hồi hiệu quả - Phần 1_ Englisub

 • 14

  Module 5: Kỹ năng phản hồi hiệu quả - phần 1_ Vietsub

 • 15

  Module 5: Kỹ năng phản hồi hiệu quả - Phần 2_ Englishsub

 • 16

  Module 5: Kỹ năng phản hồi hiệu quả - phần 1_ Vietsub

 • 17

  Module 6: Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn nơi công sở - phần 1_ Englishsub

 • 18

  Module 6: Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn nơi công sở - phần 1_Vietsub

 • 19

  Module 6: Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn nơi công sở - phần 2_ Englishsub

 • 20

  Module 6: Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn nơi công sở - phần 2_Vietsub

 • 21

  Module 7: Kỹ năng ủy quyền - phần 1_Vietsub

 • 22

  Module 7: Kỹ năng ủy quyền - phần 1_Englishsub

 • 23

  Module 7: Kỹ năng ủy quyền - phần 2_ Englishsub

 • 24

  Module 7: Kỹ năng ủy quyền - phần 2_Vietsub

 • 25

  Module 8: Nâng cao hiệu suất làm việc nhóm - phần 1_ Vietsub

 • 26

  Module 8: Nâng cao hiệu suất làm việc nhóm - phần 1 - Englishsub

 • 27

  Module 8: Nâng cao hiệu suất làm việc nhóm - phần 2_Englishsub

 • 28

  Module 8: Nâng cao hiệu suất làm việc nhóm - phần 2_ Vietsub

Thiết lập mục tiêu và tạo động lực cho nhân viên (Setting Goals and Motivating Employees)

Lãnh đạo và quản trị sự thay đổi (Leading and Managing Change)

Kỹ năng tư duy phản biện và sáng tạo (Creative and Critical Thinking)

Kỹ năng huấn luyện cho nhà quản lý (Coaching Skills for Managers)

Quản lý dịch vụ khách hàng (Customer Service Management)

Đưa ra vấn đề và nhận phản hồi (Giving and Receiving Feedback)

Xây dựng và phát triển thương hiệu (How to Build and Develop Brand)