• Đối tượng: Lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp
 • Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên sẽ có thể:

 • Nhận thức đúng về sự thay đổi và vai trò quản trị sự thay đổi đối với sự phát triển của tổ chức, nắm được những nguyên nhân dẫn đến thành công và thất bại khi thay đổi ;
 • Nắm được các phương pháp, công cụ quản trị thích hợp để có các chiến lược thay đổi, đón đầu xu thế thành công;
 • Biết cách thu hút, động viên cấp dưới tham gia quá trình thay đổi, tích cực cải thiện không ngừng.
 • Nội dung khóa học:

Module 1: Tổng quan chung về sự thay đổi và các phản ứng trước sự thay đổi (Overall Change Framwork and Responding to Change)

Module 2: Sự đối phó với thay đổi và các nguyên nhân dẫn đến thay đổi thất bại (How People deal with change and Why Change Fails)

Module 3: Các chiến lược giảm thiểu sự kháng cự thay đổi và lý thuyết Nudge (Strategies for Minimizing Resistance to Change and the Nudge Theory)

Module 4: Mô hình quản trị thay đổi ADKAR và John Kotter

Module 5: Bí quyết tổ chức, thực hiện thay đổi thành công (Critical guidelines for implementation of change)


 • 1

  Module 1: Tổng quan chung về sự thay đổi và các phản ứng trước sự thay đổi (Overall Change Framwork and Responding to Change) - Englishsub

 • 1

  Module 1: Tổng quan chung về sự thay đổi và các phản ứng trước sự thay đổi (Overall Change Framwork and Responding to Change) - Vietsub

 • 1

  Module 2: Sự đối phó với thay đổi và các nguyên nhân dẫn đến thay đổi thất bại (How People deal with change and Why Change Fails) - Englishsub

 • 1

  Module 2: Sự đối phó với thay đổi và các nguyên nhân dẫn đến thay đổi thất bại (How People deal with change and Why Change Fails) - Vietsub

 • 1

  Module 3: Các chiến lược giảm thiểu sự kháng cự thay đổi và lý thuyết Nudge (Strategies for Minimizing Resistance to Change and the Nudge Theory) - Englishsub

 • 1

  Module 3: Các chiến lược giảm thiểu sự kháng cự thay đổi và lý thuyết Nudge (Strategies for Minimizing Resistance to Change and the Nudge Theory) - Vietsub

 • 1

  Module 4: Mô hình quản trị thay đổi ADKAR và John Kotter - Englishsub

 • 1

  Module 4: Mô hình quản trị thay đổi ADKAR và John Kotter - Vietsub

 • 1

  Module 5: Bí quyết tổ chức, thực hiện thay đổi thành công (Critical guidelines for implementation of change) - Englishsub

 • 1

  Module 5: Bí quyết tổ chức, thực hiện thay đổi thành công (Critical guidelines for implementation of change) - Vietsub