• Đối tượng: các quản lý, nhân viên
 • Mục tiêu khóa học:
  Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên sẽ:
 • Hiểu được tầm quan trọng tư duy phản biện và sáng tạo trong công việc và cuộc sống;
 • Nắm được các phương pháp phát triển khả năng tư duy phản biện và tư duy sáng tạo
 • Biết cách vận dụng tư duy phản biện và sáng tạo trong công việc để phát triển ý tưởng mới, cải tiến hiệu quả công việc.
 • Nội dung khóa học:

Module 1: Tổng quan về tư duy phản biện và tư duy sáng tạo

Module 2: Mô hình 6 cấp độ tư duy của Bloom (Bloom’s Taxonomy)

Module 3: Các phương pháp phát triển tư duy sáng tạo

Module 4: Brainstorm, Lateral Thinking (DeBono), Vertical Thinking (Osborn)


 • 1

  Module 1: Tổng quan về tư duy phản biện và tư duy sáng tạo - Vietsub

 • 1

  Module 1: Tổng quan về tư duy phản biện và tư duy sáng tạo - Englishsub

 • 1

  Module 2: Mô hình 6 cấp độ tư duy của Bloom (Bloom’s Taxonomy) - English sub

 • 1

  Module 2: Mô hình 6 cấp độ tư duy của Bloom (Bloom’s Taxonomy) - Vietsub

 • 1

  Module 3: Các phương pháp phát triển tư duy sáng tạo - Englishsub

 • 1

  Module 3: Các phương pháp phát triển tư duy sáng tạo - Vietsub

 • 1

  Module 4: Brainstorm, Lateral Thinking (DeBono), Vertical Thinking (Osborn) - Englishsub

 • 1

  Module 4: Brainstorm, Lateral Thinking (DeBono), Vertical Thinking (Osborn) - Vietsub

 • 1

  Module 5: Osborn's checklist in the brainstorming proces - Englishsub

 • 1

  Module 5: Osborn's checklist in the brainstorming process - Vietsub