GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

 

- Giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý chế độ tài chính trong đơn vị.

- Lập kế hoạch tài chính trong năm, tổ chức các hoạt động thu-chi và quản lý tài chính của Trường đúng mục đích, nguyên tắc, quy định về thu-chi tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu, phục vụ tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường.