Trung tâm Tuyển sinh - Giới thiệu việc làm, Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ. Khu 5, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210.6.589.636                       Email: trungtam.cdncdpt@gmail.com

Nguyễn Thái Việt

Giám đốc Trung tâm TS-GTVL

ĐT: 0988120916

Email:thaivietcdnghept@gmail.com

Bùi Trung Hiếu

Phó Giám đốc Trung tâm TS-GTVL

ĐT: 0976973860

Email: trunghieuhtpt@gmail.com

Nguyễn Ngọc Quyết

Cán bộ nghiệp vụ

ĐT: 0985.172160

Email: ngocquyetcdn@gmail.com

Đàm Thị Ngọc Hà

Cán bộ nghiệp vụ

ĐT: 0972.869.521

Email: damngocha1982@gmail.com

Nguyễn Mạnh Hưng

Cán bộ nghiệp vụ

ĐT: 0912.436.388

Nguyễn Ngọc Tường

Cán bộ nghiệp vụ

ĐT: 0973.460.884

Email: ngoctuongcdn@gmail.com