1. Chức năng

Trung tâm Tư vấn học nghề và việc làm có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lí, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực công tác:

- Tư vấn học nghề, tuyển sinh;

- Đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới ba tháng và sư phạm dạy nghề;

- Thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV.

 

2. Nhiệm vụ

Trung tâm Tư vấn học nghề và việc làm có nhiệm vụ:

- Tổ chức các hoạt động tư vấn học nghề, tuyển sinh theo hướng dẫn tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh hàng năm của nhà trường;

- Chủ trì tuyển sinh, tổ chức và quản lý toàn diện công tác đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới ba tháng, bồi dưỡng sư phạm dạy nghề;

- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, công văn và thảo các quyết định, văn bản liên quan đến công tác đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới ba tháng, bồi dưỡng sư phạm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho HSSV;

-Liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ để đưa HSSV đi thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp, giới thiệu việc làm cho HSSV;

- Giám đốc trung tâm Tư vấn học nghề và việc làm là thành viên của hội đồng  tuyển sinh, hội đồng tự kiểm định của Nhà trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.