Trang chủ

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PCEM nhiệm kỳ 2022 - 2024

Hôm nay ngày 4/4/2022, Đoàn Trường Cao đẳng Cơ đin Phú Th long trng t chc Đại hi đại biu Đoàn thanh niên Cng sn H Chí Minh nhim k 2022 – 2024. V d và ch đạo Đại hi có:

- Đồng chí Lê Đức Vũ - Phó Bí thư Đảng y, Phó Hiu trưởng Nhà trường; 

- Đồng chí Bùi Đăng Thun – Phó Bí thư Huyn đoàn; 

- Đồng chí Bùi Quc Huy – Đại din Công đoàn Nhà trường;

- Và 62 đại biu tiêu biu đại din cho đoàn viên, thanh niên ca trường.

Ti Đại hi, Đoàn Ch tch trình bày Báo cáo chính tr và Báo cáo kim đim ca BCH Đoàn trường nhim k 2019 – 2022 tìm ra hn chế, các tiêu chí chưa đạt được nhm đưa ra nhng gii pháp khc phc cho nhim k ti. Bên cnh đó, Đại hi cũng được lng nghe nhng ý kiến ch đạo ca Ban Giám hiu Nhà trường và lãnh đạo Đoàn cp trên.

Trong không khí sôi ni, khn trương và trách nhim, Đại hi Đoàn Thanh niên Công sn H Chí Minh trường Cao đẳng Cơ đin Phú Th đã bu BCH khóa mi gm 11 đồng chí nhim k 2022 – 2024 và bu Bí thư trc tiếp ti Đại hi, đồng chí Nguyn Ngc Quyết tiếp tc đạt được s tín nhim cao bu gi chc Bí thư Đoàn trường nhim k 2022 – 2024. Đại hi cũng đã bu Đoàn đại biu đi d Đại hi Đoàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh huyn Thanh Ba nhim k ti.

 

Tin liên quan tin liên quan