Trang chủ > Mục tiêu - Sứ mạng - Tầm nhìn

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Mục tiêu - Sứ mạng - Tầm nhìn

I. SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, MỤC TIÊU

1. Sứ mạng

Tr­ường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ là cơ sở GDNN công lập, thực hiện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực cơ điện, tự động hóa, chế biến nông sản kết hợp với NCKH, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến các ngành, nghề kỹ thuật, công nghệ. Góp phần nâng cao chất lượng nhân lực phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực, thúc đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH đất nước.

2. Tầm nhìn

Phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 trở thành trường cao đẳng chất lượng cao; tiếp cận trình độ các nước Asean-4 trước năm 2030 và các nước G-20 trước năm 2045; là cơ sở giáo dục có uy tín trong hệ thống GDNN, có hệ thống quản trị thông minh, có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng nhân lực phát triển ngành NN & PTNT, kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực, thúc đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH đất nước.

3. Hệ thống giá trị cơ bản

Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Chất lượng.

4. Mục tiêu chiến lược

4.1. Mục tiêu chung

Đổi mới căn bản toàn diện, đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhằm phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của đội ngũ CBGV, phát triển toàn diện người học. Xây dựng nhà trường thành trường cao đẳng chất lượng cao, tiếp cận trình độ các nước ASEAN và quốc tế; là cơ sở đào tạo có uy tín trong hệ thống GDNN có thương hiệu đào tạo trong nước và ngoài nước với hệ thống quản trị thông minh, có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng nhân lực phát triển ngành NN & PTNT, kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực, thúc đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH đất nước.

4.2 Các mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2021 - 2025

Xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ thành trường chất lượng cao theo tiêu chí của Nhà nước. Vào năm 2025, trường có đủ năng lực đào tạo 16-18 nghề, trong đó có 07 nghề trọng điểm (03 nghề cấp độ quốc tế, 01 nghề cấp độ khu vực ASEAN, 03 nghề cấp độ quốc gia); Nâng cao chất lượng đào tạo và triển khai ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Vận hành quản trị nhà trường theo mô hình 5S hướng tới xanh hóa môi trường học tập và làm việc.

b) Giai đoạn 2026 - 2030

Duy trì chất lượng, giữ vững thương hiệu trường chất lượng cao theo các tiêu chí của Nhà nước, tiệm cận trình độ nhóm ASEAN-4 trước năm 2030; là một trong các trường cao đẳng hàng đầu trong việc xanh hóa đào tạo nghề của ngành NN&PTNT với mô hình quản trị linh hoạt. Đến năm 2030, trường có đủ năng lực đào tạo 18 nghề, trong đó có 08 nghề trọng điểm (04 nghề cấp độ quốc tế, 04 nghề cấp độ quốc gia), quy mô đào tạo các nghề trọng điểm chiếm 40% quy mô đào tạo toàn trường; Phát triển thương hiệu trong nước và khu vực, nâng cao uy tín về chất lượng đào tạo và ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN. Vận hành mô hình 5S có hệ thống quản trị linh hoạt.

c) Định hướng năm 2050

Là một trong các trường cao đẳng chất lượng cao hàng đầu trong cả nước,tiệm cận trình độ các nước G-20 trước năm 2045, với môi trường làm việc xanh, mô hình quản trị sáng tạo, thông minh. Trường có đủ năng lực đào tạo nghề theo chuẩn nhóm ASEAN-4 và các nước G-20. Phát triển thương hiệu trong khu vực và quốc tế, có uy tín về chất lượng đào tạo và NCKH ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN trên các lĩnh vực.