Trang chủ

PCEM kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Chín mươi ba năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển của dân tộc ta – Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 93 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

(Nguồn ảnh: Internet)

(Nguồn ảnh: Internet)

Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 93 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta – một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và tài tình của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với những thành tựu to lớn do Đảng lãnh đạo đã đạt được, chúng ta có đủ cơ sở vững chắc để khẳng định rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay! Thực tiễn Đảng lãnh đạo đất nước 93 năm qua đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác là do “Một Đảng Cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, tôn trọng, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì Đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên”.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là một sự nghiệp cách mạng vô cùng to lớn, vĩ đại, nhưng cũng cực kỳ khó khăn, phức tạp. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Chúng ta đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn. Sự phấn đấu kiên cường, sáng tạo của toàn dân, của các bộ, ban, ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế là nhân tố cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển đất nước ta. Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, là cả một pho lịch sử bằng vàng. Kho tàng lịch sử quý giá đó không chỉ gồm những sự kiện lịch sử oanh liệt, hào hùng của Đảng và Dân tộc mà còn là những kinh nghiệm, những bài học, những vấn đề lí luận cách mạng ở Việt Nam được tổng kết từ thực tiễn. Học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với mỗi chúng ta.

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, phát huy truyền thống vẻ vang, tăng cường bản chất cách mạng, tính tiên phong của Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình vượt qua mọi khó khăn, thách thức, trong đó có đại dịch COVID-19, để lãnh đạo nhân dân ta xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đất nước đang đứng trước thời cơ, vận hội mới, chúng ta xin gửi trọn niềm tin vào con đường mà Bác Hồ kính yêu và Đảng đã lựa chọn, mỗi người hãy đặt quyết tâm như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Có đánh thức được tiềm năng và biến thành nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hay không, điều đó phụ thuộc vào ý chí, nghị lực của toàn Đảng, toàn dân ta, của mỗi người Việt Nam chúng ta”.

Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ luôn hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước trong thời đại mới, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị về công tác Đảng, chính sách dạy và học, đổi mới phương pháp, nghiêm túc trong đào tạo, phát triển đội ngũ nguồn nhân lực tương lai cho ngành NN&PTNT và đất nước. Thực hiện thích ứng với thời kỳ bình thường mới sau đại dịch Covid-19. Góp phần vào sự nghiệp chung xây dựng và đổi mới đất nước./.

https://hcct.edu.vn/wp-content/uploads/2023/01/1.22.2-300x198.jpg

                                                                     Trung Hiếu – Phòng Khảo thí & KĐCL

 

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tin liên quan tin liên quan