Trang chủ > Công đoàn

Công đoàn

1. GIỚI THIỆU CHUNG:

      Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, kể từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của công nhân và dân tộc, đã tổ chức, vận động công nhân, viên chức, lao động đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục tổ chức, động viên công nhân, viên chức, lao động đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

      Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban giám hiệu nhà trường, Đảng Ủy Nhà trường và đã có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể khác, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của nhà trường; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường: đào tạo, bồi dưỡng nhân lực kỹ thuật các cấp trình độ đáp ứng nguồn nhân lực ở địa bàn trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước.

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

  - Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.

   - Kiểm tra, giám sát việc thi hành chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo qui định của pháp luật.

   - Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị, cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đon vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của công nhân, viên chức, lao động tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong công nhân, viên chức, lao động

   - Tổ chức vận động công nhân, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

    - Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

  BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN  GỒM: 7 ĐỒNG CHÍ

1. Đồng chí Bùi Quốc Huy - Chủ tịch

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành - Phó chủ tịch

3. Đồng chí Nguyễn Hải Duy - Chủ nhiệm UBKT

4. Đồng chí Trương Thùy Dương - Trưởng ban Nữ công

5. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Uyên - Uỷ viên BCH

6. Đồng chí Đỗ Kim Hùng - Uỷ viên BCH 

7. Đồng chí Hoàng Phương Thúy - Uỷ viên BCH

4. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG:

  Ban chấp hành Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính quyền đề ra kế hoạch hoạt động theo từng giai đoạn, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, xây dựng chương trình hoạt động từng quý.

5. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN:

   Năm 2008 BCH Công đoàn trường đã được Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ tặng cờ thi đua suất sắc về thành tích hoạt động trong phong trào công nhân viên chức.

   Về phong trào xây dựng đời sống văn hóa,năm 2008 Nhà trường đã được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa xuất sắc cấp Tổng Liên đoàn (Quyết định số 463/QĐKT - TLĐ)