Trang chủ > Hội đồng trường

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hội đồng trường

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

       1. Đồng chí Lê Đức Vũ

Chủ tịch hội đồng – P.Bí thư Đảng uỷ, P.Hiệu trưởng

       2. Đồng chí Nguyễn Thái Việt

Thư ký - Giám đốc Trung tâm TS & GTVL

       3. Đồng chí Trần Thị Thuý Lan

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Thành viên

       4. Đồng chí Nguyễn Trí Hùng

Chủ tịch Công đoàn - Thành viên

       5. Đồng chí Vũ Hải Nam

Giảng viên - Thành viên

       6. Đồng chí Phạm Hồng Hải

Trưởng phòng Đào tạo và HTQT - Thành viên

       7. Đồng chí Nguyễn Chức Vụ

Trưởng khoa KHCB - Thành viên

       8. Đồng chí Lê Đức Minh

Trưởng phòng KT & KĐCL - Thành viên

       9. Đồng chí Bùi Quốc Huy

P.Trưởng khoa Động lực - Thành viên

       10. Đồng chí Trường Đình Luân

Trưởng khoa Cơ khí - Thành viên

       11. Đồng chí Nguyễn Thị Lưu

Trưởng khoa CBNS - Thành viên

       12. Đồng chí Nguyễn Đăng Thọ

Trưởng khoa Điện tử, Điện lạnh - Thành viên

       13. Đồng chí Triệu Quang Thuận

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ - Thành viên

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:

Hội đồng trường có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định tại Điều 10 của Điều lệ trường cao đẳng sau đây:

1. Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.

2. Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế.

3. Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định của pháp luật.

4. Quyết nghị cơ cấu tổ chức trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của nhà trường. Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm, cách chức hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường.

5. Thông qua các quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường.

6. Giới thiệu nhân sự để thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; thực hiện đánh giá hằng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn miễn nhiệm, cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết.

7. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

8. Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện, thực hiện chưa đúng, thực hiện chưa đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường. Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề 3 nghiệp các điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường.