Trang chủ > Phòng Tài chính kế toán

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Phòng Tài chính kế toán

1. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý chế độ tài chính trong đơn vị.

- Lập kế hoạch tài chính trong năm, tổ chức các hoạt động thu-chi và quản lý tài chính của Trường đúng mục đích, nguyên tắc, quy định về thu-chi tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu, phục vụ tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường.

- Tổng số cán bộ, giảng viên: 6

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

1.

Nguyễn Thị Kim Liên

Thạc sĩ QLKT

 

2.

Phạm Thị Thúy Hằng

Đại học TCKT

 

3.

Văn Lê Nhật Anh

Đại học TCKT

 

4.

Đinh Thị Hằng

Thạc sĩ QLKT

 

5.

Khổng Đỗ Mai Nhuệ

Đại học TCKT

 

6.

Hoàng Phương Thúy

Đại học TCKT

 

 

2. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

Th.S Nguyễn Thị Kim Liên

Trưởng phòng

3. CHỨC NĂNG:

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác lập dự toán; công tác kế toán, quyết toán tất cả các nguồn kinh phí; Quản trị hoạt động tài chính đúng mục đích và có hiệu quả; tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, dụng cụ lâu bền, vật tư trong toàn trường, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của Nhà nước. Đảm bảo công tác tài chính của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật.

4. NHIỆM VỤ:

4.1. Tham mưu cho Ban giám hiệu sử dụng kinh phí và lập dự toán:

Thực hiện đối chiếu tình hình sử dụng hàng tháng, quí và năm kinh phí tại kho bạc nhà nước và Ngân hàng; 

Lập và theo dõi Dự toán kinh phí theo quí, năm;

Tham mưu Ban Giám hiệu sử dụng kinh phí đúng nguồn, đúng mục đích sử dụng tất cả các nguồn kinh phí: thường xuyên, không thường xuyên, CTMT quốc gia, XDCB…

Sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản, quy chế quản lý tài chính.

4.2. Chịu trách nhiệm và phối hợp với các phòng khoa thanh toán các khoản thu - chi liên quan đến các nguồn kinh phí:

Tiếp nhận và xử lý các chứng từ thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản liên quan đến tất cả các nguồn kinh phí (kinh phí chi TX, không TX, CTMT quốc gia, XDCB, các quỹ);

Lập chứng từ thanh toán lương, thưởng, lương tăng thêm, các chế độ thanh toán hàng tháng cho cán bộ viên chức toàn trường;

Phối hợp với phòng Đào tạo và các Khoa rà soát thanh toán vượt giờ giảng cho giáo viên Hợp đồng, biên chế, thỉnh giảng theo học kỳ, năm học;

Thanh toán các chứng từ liên quan đến các dự án của nhà trường;

Thực hiện giao dịch tại Kho bạc và ngân hàng;

Thực hiện thu các khoản theo quy định (học phí, phí, lệ phí, các khoản thu khác….).

4.3 Tổng hợp theo dõi và đôn đốc các khoản thu học phí, các khoản phải thu, phải trả:

Theo dõi tình hình thu học phí, lệ phí của học sinh sinh viên và các dịch vụ khác;

Theo dõi các khoản phải thu, phải trả như: tiền điện, nước, chi phí từ đấu thầu, bảo hành của các gói thầu mua sắm thiết bị, tiền thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp;

Theo dõi và quyết toán nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu với BHXH ;

4.4. Soạn thảo  Dự toán, quyết định, hợp đồng, liên quan đến công tác đào tạo; kiểm soát các hồ sơ mua sắm, sửa chữa … trong toàn trường:

Xây dựng và điều chỉnh dự toán cho các loại hình dịch vụ đào tạo trong và ngoài trường;

Theo dõi các hợp đồng đào tạo, dịch vụ trong và ngoài trường.

4.5 Thực hiện quyết toán các nguồn kinh phí theo đúng chế độ kế toán:

Lập Báo cáo Tài chính quyết toán các nguồn kinh phí theo đúng quy định;

Lập các sổ sách chi tiết chi phí, chi hoạt động, sổ cái các tài khoản, sổ theo dõi nguồn kinh phí…phục vụ công tác quyết toán;

Cung cấp số liệu kế toán theo yều cầu của các cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan quản lý nhà nước.

4.6. Mua sắm tài sản:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong trường tổng hợp nhu cầu, lập kế hoạch, thực hiện mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, dụng cụ lâu bền, vật tư (vật tư học tập, vật tư phục vụ sửa chữa...) bằng tất cả các nguồn vốn theo đúng quy định của Nhà nước và Quy chế của Nhà trường;

Phối hợp với các phòng, khoa quản lý mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa thường xuyên nhà, vật kiến trúc, phục vụ học tập;

Quản lý các dự án mua sắm thiết bị của Nhà trường.

4.7. Theo dõi tình hình quản lý, sử dụng tài sản    

4.8. Các công tác chuyên môn khác

5. CÁC DANH HIỆU/THÀNH TÍCH THI ĐUA ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY:

- Danh hiệu/thành tích của tập thể

Năm học

Thành tích

2019 - 2020

Lao động xuất sắc

2018 - 2019

Lao động tiên tiến

2017 - 2018

Lao động tiên tiến

- Danh hiệu/thành tích của cá nhân

Nguyễn Thị Kim Liên

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019

Đinh Thị Hằng

Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Khổng Đỗ Mai Nhuệ

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019-2020